Responsive image
Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image

Dernek Tüzüğü

Madde 1. Bahçe Bitkileri Derneği adında bir dernek 1992 yılında kurulmuştur. Bundan sonra ismi Dernek olarak geçecektir.

Madde 2. Derneğin merkezi Bornova-İzmir’dir. Şubesi yoktur. Dernek Yasaların öngördüğü kural ve işlemlere uygun olarak genel kurul kararı ile Şube ve Temsilcilikler açabilir.

Madde 3. Bahçe Bitkileri Derneği bilimsel bir dernektir.

Madde 4. Derneğin ilk kurucuları aşağıda kimlikleri yazılı kişilerdir.

Hüseyin VURAL Ziraat Yüksek Mühendisi
Rühinaz GÜLCAN Ziraat Yüksek Mühendisi
Ertan İLTER Ziraat Yüksek Mühendisi
İbrahim KISMALI Ziraat Yüksek Mühendisi
İsmail KARAÇALI Ziraat Yüksek Mühendisi
Uygun AKSOY Ziraat Yüksek Mühendisi
Nural KARAKIR Ziraat Yüksek Mühendisi
Ahmet ALTINDİŞLİ Ziraat Yüksek Mühendisi

Madde 5. Derneğin amacı: Bahçe bitkileri ile ilgili çeşitli konularda bilimsel araştırmalar yapmak, yayınlar hazırlamak, araştırma sonuçlarını üretici ve yayımcıların hizmetine sunmak, bu daldaki elemanları teşvik edici ve aralarındaki ilişkileri düzenleyici faaliyetlerde bulunmak, mesleki işlevlerinin gelişmesine ve menfaatlerinin korunmasına yardımcı olmak, üniversiteler, araştırma kurumları ve yayımcı resmi ve özel sektör kuruluşları arasında gerekli her türlü işbirliğini ve organizasyonunu sağlamaktır.

Madde 6. Dernek bu amacını gerçekleştirmek için: a. Amacına uygun her türlü yardımda bulunur ve bilimsel periyodik bir dergi yayınlamayı amaç edinir. b. Bahçe Bitkileri alanında çalışan elemanların bilimsel niteliklerinin geliştirilmesine yardımcı olacak her türlü konferans, sempozyum, seminer, toplantı ve inceleme gezileri düzenler, kurslar açar ve gibi yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlere katılır. c. Araştırıcıların kendi konularında yurt içinde veya dışında ihtisas veya doktora yapmalarını teşvik eder ve gerekli kolaylıkların sağlanmasına çalışır. d. Gerekli görülen yerlerde faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. e. Amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtform oluşturabilir. Plâtform, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamaz ve faaliyet gösteremez. f. Amacının gerçekleştirilmesine yönelik olarak genel kurulun kabul etmesi şartıyla borçlanabilir. g. Dernek,amacını gerçekleştirmek üzere uluslar arası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir,yurtdışında temsilcilik veya şube açabilir,yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya kurulmuş dernek veya üst kuruluşlara katılabilir.

Madde 7. Derneğin asıl ve onursal olmak üzere iki tip üyesi vardır. Madde 8. Derneğe asil üye olmak için; a. T.C. vatandaşı olmak, b. (18) yaşını bitirmiş, fiil ehliyetini kullanma hakkına sahip yeterli ve iyi ünlü olmak, c. Derneğe girmek istediğini ve tüzük hükümlerini kabul ettiğini yazılı olarak bildirmek. d. Ziraat ile ilgili veya buna yakın diğer bilim dallarında yüksek öğrenim görmek ve bahçe bitkileri ile ilgili konularda araştırıcı, eğitimci veya yayımcı olarak çalışmış veya çalışmakta bulunmak ya da bu konuda yurt içinde veya yurt dışında ihracat, ithalat veya danışmanlık yapmak.

Madde 9. Onursal üye olmak için; a. Medeni hakları kullanma ehliyetini haiz, 18 yaşını bitirmiş, genel kurulda oy kullanmamak kaydı ile üye olur. b. Bilgi, ihtisas, tecrübe, maddi ve manevi liyakat ve yeteneği ile derneğe faydalı olmak, c. Onursal üyeliği yönetim kurulu tarafından onanmış olmak, d. Bahçe bitkileri alanında isim yapmış yabancı uyruklu kişiler isterlerse yönetim kurulu kararı ile derneğe Onursal üye olabilirler.

MADDE 10. Asil üyelerin yetki ve sorumlulukları: a. Olağan ve olağanüstü kongrelere katılmak, buralarda konuşmak ve tekliflerde bulunmak, b. Yönetim kurulu ve Denetleme kuruluna üye seçmek ve seçilmek, c. Genel kurul ve yönetim kurulunun vereceği temsil sorumluluğunu gereği gibi kullanmak, d. Derneğin üyeleri eşit haklara sahiptir. Üye oyunu bizzat kullanacaktır. e. Yönetim kurulu üyelik için yapılan başvuruları en çok 30 gün içersinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu başvuru sahibine yazılı olarak bildirir. f. Hiç kimse, dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye ( ... ) (1) yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

MADDE 11. Onursal üyeler derneğin olağan, olağanüstü ve her türlü bilimsel toplantılarına katılabilirler, konuşabilirler ve teklifler yapabilirlerse de kurullarda seçmek ve seçilmek hakkı yoktur. Onursal üyeler derneğin olağan, olağanüstü ve her türlü bilimsel toplantılarına katılabilirler, konuşabilirler ve teklifler yapabilirlerse de kurullarda seçmek ve seçilmek hakkı yoktur.

MADDE 12. Tüzüğe aykırı davranışta bulunanlar, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uymayanlar, dernekten yetki almaksızın derneği vecibe altına sokanlar, temyiz kudretin kaybedenler, yazılı bir hatırlatma yapılmasına rağmen haklı bir neden olmaksızın yüklendiği aidatı verilen ikinci bir süre içinde dahi ödemeyen üyenin üyeliğine yönetim kurulu kararı ile son verilir. Üye kayıt defterinde silinir. Dernekten çıkanlar veya çıkarılanlar, dernek malları üzerinde hiçbir hak iddia edemezler. İlgili üye-üyeler ilk genel kurul toplantısında yönetim kurulunun üyelikten çıkarma kararının görüşülmesi amacıyla başvurabilirler. Genel kurulun bu üye-üyeler hakkındaki nihai kararı kesindir.

MADDE 13. Derneğin organları şunlardır: a. Genel Kurulu b. Yönetim Kurulu c. Denetleme Kurulu

MADDE 14. Derneğin olağan genel kurul toplantısı 2 yılda bir Mayıs ayında yapılır. Yönetim Kurulu, yıllık ödentisini ödemiş olup Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyelere en az 15 gün önceden, toplantı günü, saati, yeri ve gündemi e-mektup ve İnternet ortamı içinde Dernek Web sayfasında üyelere duyurularak toplantıya çağırılır. Bu duyuruda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

MADDE 15. Aşağıdaki hallerde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. a. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde, b. Derneğe kayıtlı üyelerin en az beşte birinin dernek yönetim kuruluna yazılı olarak başvurmalarıyla olağanüstü toplanır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

MADDE 16. Olağanüstü genel kurul toplantısı, olağan genel kurul toplantısı gibi yapılır. Bu toplantıda sadece toplantıya neden olan konular üzerinde görüşülüp karar alınır.

MADDE 17. Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantıya girerler. Genel kurul toplantısı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır, yoklama yapılır, genel kurula katılma hakkı olan üyelerin yarıdan bir fazlasının olduğu saptandıktan sonra gündemin birinci maddesi gereğince başkanlık kurulu seçilir. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa 2. toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu 2. toplantıya iştirak eden üye sayısı Dernek yönetim ve Denetleme Kurulları üye tamsayısı toplamının iki katından az olamaz.

MADDE 18. Genel kurul toplantısındaki konuşmalar yönetim kurulu tarafından düzenlenip duyurulan gündeme göre yapılır. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az onda birinin yazılı teklifi ve genel kurulun kararı ile gündeme yeni madde eklenebilir.

MADDE 19. Genel Kurulu yönetmek üzere seçilen başkanlık kurulu bir başkan ve iki sekreterden oluşur.

MADDE 20. Tüzüğe, tüzük değişikliğine karar verme yetkisi genel kurulundur. Tüzük değişikliği ancak gündemde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerden onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa genel kurulda görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı, hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğudur.

MADDE 21. Genel kurul kararlarını salt çoğunlukla alır. Her üyenin bir oyu vardır. Oylar açık olarak tasnif edilir. Genel kurulda yapılan konuşmalar ve alınan kararlar toplantı başkanı ve sekreterler tarafından imzalanarak dosyasında saklanmak üzere yönetim kuruluna verilir. Dernek yönetim kurulunda alınan bu kararlardan önemli gördüklerini yayın organı ve sirkülerlerle üyelerine ve ilgililere duyurur.

MADDE 22. Genel kurulun başlıca görev ve yetkileri şunlardır: a. Derneği ilgilendiren hususlarda kararlar alınır. b. Derneğin gelişmesi için gerekli faaliyet alanlarını ve esasların saptar. c. Yönetim ve denetleme kurullarının asıl ve yedek üyelerini seçer, yönetim ve denetleme raporlarını inceler, kabul veya reddeder. Yönetim kurulunu ibra eder veya etmez. d. Aidat miktarını saptar ve gelirlerin nasıl kullanılacağına karar verir. e. Gelecek dönem çalışmaları için yönetim kuruluna öneriler verir. f. Yönetim kurulunun getireceği yeni dönem gelir ve gider bütçelerini inceler, aynen veya değiştirerek kabul eder. g. Derneğin uluslararası faaliyette bulunmasını temin eder, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılır veya ayrılır. h. Gerektiğinde derneğin feshine karar verebilir. ı. Gerektiğinde tüzükte değişiklik yapar.

MADDE 23. Denek yönetim kurulu 5 asil 5 yedek üye olmak üzere genel kurulca gizli oyca seçilir. Yönetim kuruluna seçilenler ilk toplantıda gizli oylama ile bir başkan, bir ikinci başkan, bir sekreter ve sayman seçerek görev bölümü yaparlar.

MADDE 24. Yönetim Kurulu kararlarını, çoğunlukla verir.

MADDE 25. Herhangi bir nedenle olursa olsun üst üste üç toplantıya gelmeyen yönetim kurulu üyesi çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki ilk yedek geçer.

MADDE 26. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebi ile yedeklerinde getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahalli sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir. Yeniden seçilenler İlk dönem genel toplantısına kadar görev yapar.

MADDE 27. Dernek yönetim kurulu ayda en az bir toplantı yapar.

MADDE 28. Dernek yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır: a. Genel kurulca alınacak kararları uygulamak, dernek işlerini genel kurulun karalarına uygun olarak yürütmek ve dışarıya karşı derneği temsil etmek. b. Konularına göre, çalışma grupları ve teknik komiteler gibi grupları belirli bir süre için, yönetim kurulunun saptayacağı kriterler altında oluşturmak ve görevlendirilmesini temin etmek. c. Genel kurula sunulmak üzere yıllık çalışma raporu ve bilânçoyu, derneğin yeni gelir ve gider bütçelerini hazırlamak. d. Genel kurul toplantı yerini, saatini ve gündemini saptamak. e. Gerektiğinde genel kurulu olağan üstü toplantıya çağırmak. f. Üye kayıt defteri, karar defteri, gelen-giden evrak defteri, gelir ve gider defteri, bütçe, kesin bilanço defteri, demirbaş defteri, alındı belgesi, kayıt defteri, tutmak, dernekle ilgili çalışmaları yapmak, dosyaları tutmak. Defterler noterden tasdikli olarak kullanılır. g. Üye olacak kişileri belirlemek bununla ilgili çalışmaları yapmak, üye giriş ve çıkış işlemlerini düzen içinde yürütmek. h. Yayın, bilim, inceleme ve gerektiğinde diğer çalışma komisyonlarını bu komisyonların görev ve yetkileri ile çalışma şekillerini belirlemek. ı. Derneğin amacında kayıtlı bulunan işlemleri yapmak. i. Dernek adına gayrimenkul almak ve satmak için karar almak. j. Dernek üyelerinin istirahatını temin etmek için lokal açmak.

MADDE 29. Başkan, yönetim kuruluna başkanlık eder, başkanın olmadığı hallerde ikinci başkan bu görevi yapar.

MADDE 30. Sekreter üyenin görevleri şunlardır: a. Dernek yönetim kuruluna ait işleri düzen içinde yürütmek, kanunla tutulması gerekli defterleri tutmak, dernekle ilgili yazışmayı yönetmek(yazışma dili Türkçe ve İngilizcedir.) b. Genel kurula sunulacak yıllık çalışma raporunu hazırlamak, gelir ve gider bütçelerini sayman üye ile birlikte düzenlemek. c. Yönetim kurulu oturumları için gerekli bütün evrak ve diğer ihtiyaçları hazırlayarak toplantıya getirmek. d. Üye kayıtlarını, yönetim kurulunun kabul edeceği şekilde düzenleyerek yapmak.

MADDE 31. Derneğin hesap işlerinden sorumlu olan sayman üyenin işleri şunlardır: a. Derneğin para işlerini düzenlemek. b. Yıllık gelir ve gider bütçelerini sekreter üye ile birlikte hazırlamak. c. Dernek gelirlerinin toplanmasını sağlamak, demirbaş defterini düzenlemek.

MADDE 32. Denetleme Kurulu genel kurul tarafından gizli oyla ve açık olarak tasnif sonucu en çok oy alan üç asil oydan oluşur ve ayrıca üç yedek üye seçilir. Asil üyeler kendi aralarında bir başkan seçerler.

MADDE 33. Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

MADDE 34. Derneğin başlıca gelir kaynakları şunlardır: a. Genel kurulca saptanan ve üyelerden her ay alınacak aidatlar b. Özel kurumlarca yapılan yardımlar. c. Hediye ve bağışlar. d. Sosyal faaliyetlerden elde edilen gelirler. e. Diğer kaynaklardan sağlanan gelirler.

MADDE 35. Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine kara verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıda üye sayısı ne olursa olsun feshin konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin karar toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir. Genel kurulca fesih kararı verilmesi halinde üç kişilik Tasfiye Kurulu bu iş için görevlendirilir. Fesih halinde derneğin mal varlığı Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesine devredilir.

MADDE 36. Bu tüzükte belirlenmemiş konularda 5253 Sayılı Dernekler kanununun hükümleri uygulanır.